/பசு மாட்டின் வயிற்ருக்குள் ஓட்டை போட்டு இவர்கள் செய்யும் தொழிநுற்பம் பாருங்கள். எப்படி எல்லாம் யோசிக்குறாங்கள்… பகிருங்கள்

பசு மாட்டின் வயிற்ருக்குள் ஓட்டை போட்டு இவர்கள் செய்யும் தொழிநுற்பம் பாருங்கள். எப்படி எல்லாம் யோசிக்குறாங்கள்… பகிருங்கள்

பசு மாட்டின் வயிற்ருக்குள் ஓட்டை போட்டு இவர்கள் செய்யும் தொழிநுற்பம் பாருங்கள். எப்படி எல்லாம் யோசிக்குறாங்கள்… பகிருங்கள்.

Loading...